Podmínky ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Při zpracovávání osobních údajů se prodávající řídí platnou právní úpravou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.

V případě dotazů týkajících se zpracování osobních údajů se můžete obrátit na klientskou linku + 420 774 504 535, e-mail info@fishingboats.cz, nebo adresu U Lomu 2589/44a, 680 01 Boskovice.

Správce osobních údajů (rovněž jako „Prodávající“):

FISHING BOATS s.r.o.

IČO: 176 207 59

Sídlo: U Lomu 2589/44a, 680 01 Boskovice

Web: www.fishingboats.cz

 

 1. Zpracovávané údaje

Prodávající zpracovává zejména údaje, které potřebuje k prodeji svých produktů. Jedná se o všechny údaje, které jsou uvedené ve smlouvách či formulářích, nebo které mu kupující sdělil za tímto účelem jinou formou.

Pokud kupující souhlasil s možností zasílání obchodních sdělení od prodávajícího nebo jeho obchodních partnerů, může prodávající také spojovat a hodnotit osobní údaje (včetně údajů týkajících se sjednaných služeb a jejich využití), za účelem nabízení produktů a služeb přizpůsobených kupujícímu.

V rámci činnosti prodávajícího, která spočívá zejména v prodeji lodí, lodních dílů, rybářských potřeb a příslušenství, bude prodávající nejčastěji zpracovávat následující kategorie údajů:

 • identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČO, DIČ, vyobrazení podpisu, číslo občanského průkazu),
 • kontaktní údaje, například kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace k další komunikaci,
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy jako bankovní spojení, VIN a registrační značka lodě, technické údaje o produktu,
 • foto a video záznamy,
 • údaje o poloze a rychlosti získané pomocí systému GPS umístěného
 • údaje zpracovávané na základě uděleného souhlasu,
 • údaje o využívání našich produktů a služeb, zejména číslo či jiná identifikace smlouvy, informace o předmětu smlouvy či plnění smlouvy, údaj o využívání našich produktů a služeb, obchodní historie,
 • údaje týkající se naší komunikace včetně telefonické komunikace a využití webových stránek, včetně síťových identifikátorů,
 • transakční údaje, tj. veškeré platby, včetně příslušných platebních informací, informace o platební kartě.

 

 1. Kategorie subjektů údajů

Subjekt údajů je fyzická osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem údajů může být zejména:

 • zákazník FISHING BOATS s.r.o.,
 • jiná osoba, která je ve smluvním vztahu s FISHING BOATS s.r.o.,
 • uživatel předmětu smluvního vztahu,
 • zákazníci obchodních partnerů FISHING BOATS s.r.o.,
 • osoby účastnící se soutěží a akcí pořádaných FISHING BOATS s.r.o., popř. akcí, kterých se účastní FISHING BOATS s.r.o.,
 • návštěvníci webových stránek FISHING BOATS s.r.o.,

V případě nájmu či pronájmu vozíku jsou zpracovávány osobní údaje nájemců – fyzických osob. Pokud je zákazníkem právnická osoba, jsou zpracovávány osobní údaje jejích zástupců/kontaktních osob dle uzavřené smlouvy. Pokud jde o nájem vozíku, zpracovávány jsou dále i osobní údaje třetích osob, které jsou oprávněny užívat vozík dle smlouvy spolu s nájemcem či za nájemce a jejichž osobní údaje nám nájemce sdělí (zejména jméno a příjmení oprávněné osoby).

 1. Účel zpracování osobních údajů

Při poskytování služeb zpracovává Prodávající údaje pro různé účely. V některých případech vyplývá potřeba zpracovávat osobní údaje přímo ze smlouvy, zákona nebo dalších legitimních důvodů. Některé typy zpracování může provádět pouze na základě svobodného souhlasu klienta.

 • Zpracování na základě smlouvy

Osobní údaje zákazníků a také osobní údaje získané společností FISHING BOATS s.r.o. zpracovává Prodávající na základě smlouvy uzavřené za účelem prodeje, výkupu či provedení servisu lodí nebo jiného nabízeného zboží  a/nebo nájemní smlouvy o nájmu vozíku, (to vše dále jen jako „smlouva“). Účelem takového zpracování osobních údajů zákazníka je umožnění plnění smlouvy.

Osobní údaje jsou zpracovávány taktéž při předkládání návrhů smluv na uzavření, provádění přípravných prací směřujících k uzavření smluv, uzavírání smluv jménem a na účet obchodního partnera, správa souboru smluv. To zahrnuje i zpracování prováděné před uzavřením smlouvy, včetně případu, kdy nakonec k uzavření smlouvy nedojde.

Na základě smlouvy zpracovává Prodávající též údaje o tom, zda se kupující účastní různých klientských programů, kampaní či soutěží ve vztahu k plnění závazků, které z těchto programů vyplývají.

Odmítne-li kupující poskytnout svoje osobní údaje potřebné pro účely rezervace lodě (nebo jiného předmětu koupě) a uzavření smlouvy, nebude Prodávající schopen takovou rezervaci přijmout a/nebo smlouvu s takovým klientem uzavřít.

 

 • Zpracování na základě oprávněných zájmů

Dalším důvodem pro zpracování osobních údajů je ochrana práv a zájmů smluvních stran nebo zájmů dalších osob.

Do této kategorie spadají zejména následující operace:

 • zlepšování služeb na základě studia použití služeb a produktů klienty nebo chování klientů při jejich používání;
 • segmentace klientů;
 • přímý marketing zahrnující nabídku produktů a služeb Prodávajícího či služeb a produktů přímo souvisejících;
 • prevence a odhalování trestné nebo protiprávní činnosti;
 • ochrana majetku a osob;
 • pořizování fotografií a videí na akcích, které Prodávající pořádá nebo se jich účastní, za účelem prezentace a mediální komunikace;
 • interní funkce nezbytné pro činnost Prodávajícího (audit, controlling, provoz IT, administrativa, evidence dokladů pro účetnictví a daně atd.)

 

 • Zpracování na základě zákona a právních povinností

S poskytováním služeb Prodávajícího jsou spojené povinnosti, které vyplývají z právních předpisů. Tyto povinnosti jsou zejména:

 • uchování a archivace údajů dle zákonných požadavků, zejména na základě účetních a daňových předpisů, archivnictví atd.,
 • administrativní povinnosti (např. při zpracování informací v daňové, účetní nebo jiné administrativní oblasti, plnění povinností podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu),
 • povinnost součinnosti s orgány veřejné moci při výkonu jejich pravomocí podle předpisů.

 

 • Zpracování se souhlasem klienta

V některých případech je pro zpracování osobních údajů nezbytný souhlas klienta. Souhlas pro taková zpracování uděluje klient v elektronické formě (zaškrtnutím příslušných políček) nebo v písemné formě při nákupu v sídle společnosti. Pokud je souhlas se zpracováním osobních údajů poskytnut elektronicky, slouží jako rozhodující doklad o poskytnutí tohoto souhlasu záznam o jeho poskytnutí provedený v interních systémech Prodávajícího.

Souhlas klienta je potřebný zejména k možnosti oslovovat jej telefonicky, e-mailem, SMS, nebo prostřednictvím zprostředkovatele s novinkami o činnosti, nových produktech, službách a exkluzivních nabídkách společností Prodávajícího, které jsou s ním propojené nebo se kterými obchodně spolupracuje. Nikomu jinému osobní údaje klienta pro marketingové účely nepředáváme.

Po udělení souhlasu budou až do jeho odvolání osobní údaje klienta začleněny do databáze klientů, kterou si pro účely své činnosti Prodávající vede. Zpracovávány budou zejména:

 • jméno, příjmení a kontaktní údaje (adresa, telefon, e-mail);
 • sociodemografická data (věk, pohlaví, rodinný stav, počet dětí, typ bydlení, vzdělání, příjmy a výdaje);
 • informace o službách vyplývající ze smluvní dokumentace nebo komunikace, která se jich týká, včetně segmentace a typizace klienta, např. podle způsobu využití služeb Prodávajícího;
 • transakční informace;
 • informace o preferencích a názorech na produkty a služby, které Prodávající získá z dotazníků, průzkumů nebo šetření, kterých se klient účastní.

 

 • Odvolání souhlasu

Udělený souhlas můžete klient odvolat kdykoli. Lze tak učinit napsáním e-mailu na info@fishingboats.cz, nebo telefonátem na klientskou linku číslo + 420 774 504 535. Při odvolání souhlasu je klient povinen prokázat totožnost a sdělit, pro který typ zpracování svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolává.

 

 1. Účel zpracování osobních údajů

Získané osobní údaje zpracovává Prodávající zejména pro následující účely:

 • Prodej předmětů koupě a jejich zprostředkování: Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, pro účely uzavření smlouvy a jejího řádného plnění, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (u zprostředkování též bankovní spojení). O připravení objednané lodě nebo jiného předmětu koupě k předání informuje Prodávající kupujícího prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailu.
 • Servis: Prodávající zpracovává identifikační a kontaktní údaje, popř. základní identifikační a kontaktní údaje zaměstnanců či zástupců zákazníků, pro účely uzavření smlouvy a jejího řádného plnění, stejně tak i další osobní údaje, jež jsou pro plnění smlouvy nezbytné (například registrační značka a VIN lodě). O dokončení servisní zakázky je klient informován prostřednictvím telefonu, SMS či e-mailu.
 • Rezervace: osobní údaje používá Prodávající především k vytváření a správě rezervací klienta. K tomu patří zasílání informací, které se týkají rezervace, např. potvrzení rezervace, změny v rezervaci a připomenutí. V některých případech to může zahrnovat také zpracování osobních údajů za účelem online check-inu nebo v souvislosti s bezpečnostní zálohou na škody.
 • Zákaznický servis: Tým zákaznického servisu potřebuje údaje klientů, aby jim mohli pomoci v řešení předmětných problémů, zejména vytvořit rezervaci nebo odpovídat na dotazy, které může klient mít před vytvořením rezervace, případně v průběhu pronájmu nebo jeho skončení.
 • Marketingové aktivity: údaje klientů používáme pro zasílání informací o speciálních nabídkách, slevách a novinkách nebo pozvání k účasti na propagačních aktivitách a to jen v případě udělení souhlasu klientem.
 • Komunikace s klientem: Prodávající zpracovává kontaktní údaje klienta, aby ho mohl informovat o průběhu plnění smlouvy, o řešení případných stížností či dotazů nebo o speciálních nabídkách, pokud k tomu byl udělen souhlas.
 • Řešení reklamací, stížností a dotazů: Zpracování osobních údajů je nezbytné pro vyřízení reklamačního nároku či stížnosti, včetně mimosoudního řešení sporu, zodpovězení dotazu nebo vypořádání vzájemných práv a povinností.

 

 1. Způsob zpracování a ochrana údajů

Zpracování osobních údajů probíhá automaticky i manuálně. Osobní údaje jsou chráněné kontrolními, technickými a bezpečnostními mechanismy před neoprávněným přístupem, přenosem i možným zneužitím.

 • Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Automatizovaným individuálním rozhodováním je takové zpracování údajů, které má pro klienta podstatné důsledky (např. neuzavření smlouvy) a na kterém se přímo nepodílí žádní lidé. Využívají se k němu tedy výhradně automatické prostředky (aplikace, software, algoritmy, online kalkulačky apod.). Profilování znamená automatizované zpracování údajů za účelem zhodnocení určitých osobních aspektů člověka (pracovní výkony, ekonomická situace, zdraví, chování, preference nebo sledování polohy).

Automatizovaný postup umožňuje Prodávajícímu poskytovat lepší a přesnější služby. Je tak nezbytný pro uzavření smlouvy a plnění smluvních a právních povinností. Automatizované individuální rozhodování, které Prodávající provádí, spočívá v hodnocení některých informací o osobě klienta.

Přístup k osobním údajům klienta omezuje Prodávající pouze na ty zaměstnance a dodavatele společnosti FISHING BOATS s.r.o., kteří tyto informace potřebují pro účely jejich zpracování jménem společnosti a kteří jsou smluvně zavázáni zachovávat bezpečnost a důvěrnost osobních údajů klientů.

 

 1. Získávání osobních údajů:

Osobní údaje získává Prodávající:

 • přímo od klienta při uzavření, v průběhu trvání a plnění smlouvy, a to prostřednictvím webových stránek, smluvní dokumentace nebo jiných formulářů a telefonní, e-mailové nebo jiné komunikace;
 • od jiných osob, pokud:
  • k tomu dá klient souhlas,
  • je to nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy;
 • z vlastní činnosti;
 • z veřejně dostupných rejstříků, seznamů, evidencí nebo webových stránek (např. insolvenční rejstřík, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík apod.).

 

 1. Komu mohou být osobní údaje klienta poskytnuty

Osobní údaje mohou být poskytnuty:

 • zpracovatelům, kteří poskytují dostatečné záruky technického a organizačního zabezpečení ochrany osobních údajů, se kterými má Prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování osobních údajů;
 • poskytovatelům provozních služeb – IT technologií ke zpracování osobních dat, specializovaných služeb (právní, konzultantské, finanční, administrativní, HR atd.);
 • subjektům, u kterých poskytnutí údajů ukládá zákon, např. soudům, orgánům činným v trestním řízení, České národní bance, správci daně, exekutorům, insolvenčním správcům a dalším);
 • se souhlasem klienta mohou být jeho osobní údaje poskytnuty případně i dalším subjektům.
 • lze případně doplnit i další společnosti, kde jsi jednatelem

Pokud dojde k předání osobních údajů třetím stranám, jedná se o důvěryhodné partnery, u kterých kteří dodržují minimálně stejnou úroveň ochrany osobních údajů, jakou zajišťuje Prodávající.

 

 • Předání do zahraničí

Osobní údaje klienta mohou být předávány ke zpracování v rámci EU a Evropského hospodářského prostoru (např. společnostem jednatele, poskytovatelům IT technologií). V souladu s právními předpisy může Prodávající osobní údaje předávat i do zemí mimo EU/EHP, to ale jen v případě zajištění odpovídajícího zabezpečení a doložení záruk, že s nimi bude nakládáno v souladu s právními předpisy.

Předání probíhá zejména v případech, kdy ve vztahu figuruje nějaký zahraniční prvek. V takové situaci je k plnění smluvních závazků Prodávajícího a ochraně práv nutné získat nebo předat údaje do zahraničí.

 

 1. Práva klienta týkající se zpracování osobních údajů

 

 • Ve vztahu ke zpracování osobních údajů může klient využít následující práva:

Právo na informace

Klient má právo obdržet informace před zpracováním i během zpracování na vlastní žádost. Na žádost Klientovi sdělíme, zda jeho osobní údaje zpracováváme, a dále, pokud o to požádá, informace o účelech, kategoriích údajů, příjemcích (kategoriích), době uchování (kritériích), právech klienta včetně možnosti se obrátit na dozorový úřad, zdrojích údajů (pokud nepocházejí od Klienta), automatizovaném individuálním rozhodování a předávání do třetí země nebo mezinárodní organizace (vhodných zárukách).

Právo na přístup

Kromě informací o zpracování má klient právo na kopii údajů, které jsou o něm zpracovávány.

Právo na opravu

Správce má zpracovávat přesné údaje, při zjištění nesprávnosti údajů má klient právo na opravu.

Právo na výmaz („být zapomenut“)

Klient má právo na vymazání svých údajů, ale jen tehdy, pokud netrvá jiný právem uznaný důvod pro zpracování, který správce může použít (včetně ochrany svých oprávněných zájmů a práv).

Portabilita

Klient má právo obdržet zpracovávané údaje, které se zpracovávají na základě souhlasu nebo na základě uzavření nebo plnění smlouvy a které sám poskytl nebo které přímo vyplývají z jeho činnosti, ve strojově čitelném formátu. Platí jen pro automatizovaně zpracovávané údaje.

Právo vznést námitku

Platí pro případy zpracování z důvodu veřejného zájmu, který správce zastává, nebo jeho vlastního oprávněného zájmu, včetně přímého marketingu. Klient má právo vznést proti takovému zpracování námitku a správce má povinnost takové zpracování posoudit z hlediska splnění všech pravidel podle předpisů. V případě přímého marketingu takové zpracování po vznesení námitky vždy zastaví.

Právo na odvolání souhlasu

V případě zpracování založeného na souhlasu klienta může tento souhlas kdykoli odvolat, a to na info@fishingboats.cznebo telefonátem na naši klientskou linku +420 774 504 535.

Právo na omezení

Klient má právo na omezení zpracování svých údajů, pokud

 • popírá přesnost údajů, a to do doby, než správce přesnost ověří,
 • údaje nejsou potřeba pro účely zpracování, avšak klient požaduje jejich zpracování pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
 • klient vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad jeho oprávněnými zájmy,
 • zpracování údajů bylo protiprávní a klient požaduje namísto výmazu údajů jen omezení jejich zpracování.

Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodnutí, vč. profilování

V případě, kdy dochází k automatizovanému individuálnímu rozhodování, které pro klienta má podstatné důsledky (např. by vedlo k neuzavření smlouvy, změně podmínek sjednané služby apod.) má klient právo nechat takové rozhodnutí přezkoumat, vyjádřit se k němu a případně ho napadnout.

Právo obrátit se na orgán dohledu

Klient se může obrátit na dohledový úřad (Úřad na ochranu osobních údajů – www.uoou.cz) nebo soud

 • Uplatnění práv

Žádosti týkající se zpracování osobních údajů vyřizuje Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Pokud k prodloužení lhůty dojde, informuje Prodávající klienta do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro toto prodloužení lhůty zpracování.

 1. Délka uchovávání údajů

Doba uchování a archivace osobních údajů je závislá na několika faktorech, které se uplatní podle konkrétní situace, ve které jsou osobní údaje zpracovávány. Nejčastěji se osobní údaje zpracovávají po dobu trvání a plnění smluvních nebo i mimosmluvních závazků (pro zjednodušení dále jen „smlouva“). Po skončení smlouvy se osobní údaje dále zpracovávají z důvodu ochrany našich nebo vašich práv a zájmů (příp. zájmů třetích osob), a to po dobu nezbytně nutnou k jejich zajištění nebo výkonu.

Doba uchování je primárně určená podle (objektivních) promlčecích lhůt stanovených zákonem (občanský zákoník) nebo smlouvou. Lhůty se mohou lišit podle druhu závazku nebo práva, kterého se údaje týkají. V případě některých dokumentů je Prodávající povinen údaje, které jsou v nich obsažené, uchovávat ve lhůtách stanovených podle obecně závazných právních předpisů (zejm. v oblasti účetnictví, daní nebo archivnictví podle zvláštního zákona). Pokud jsou některé údaje potřebné z více důvodů, uplatňuje Prodávající dobu uchování pro účel, který zanikne jako poslední.

V případě udělení souhlasu probíhá zpracování do odvolání souhlasu, není-li přímo u souhlasu uvedeno jinak. Souhlas může být kdykoli odvolán a tím zpracování ukončit. Pokud nám klient udělil souhlas se zpracováním údajů pro marketingové účely, zpracováváme jeho osobní údaje po dobu trvání smluvního vztahu a dále 1 rok od jeho ukončení. Pokud k uzavření smluvního vztahu nedojde, zpracováváme údaje 1 rok od udělení souhlasu. Pro vyloučení pochybností, samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchovává Prodávající z titulu jeho oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 10 let poté, co zanikla jeho platnost.

 1. Aktualizace

Tyto informace budou pravidelně aktualizované a dostupné na webových stránkách Prodávajícího. Pokud by došlo k zásadní změně zpracování osobních údajů, bude Prodávající o tom klienta přímo informovat.

 

Tento dokument nabývá účinnosti k 27. 4. 2023.